Best of Enemies

Atwater en Ellis leven beiden in armoede. Zij is een alleenstaande moeder van twee en hij is een getrouwde vader met een ernstig beperkte zoon. Zij was een huishoudster voordat zij ontslag nam van haar werk en hij runde een tankstation zijn andere bezigheid was bij de Grand Cyclops van zijn lokale afdeling bij de KKK, een baan die hij met ijver en grote openbare vertoning op zich nam. Wanneer de voorstelling word geopend, arriveert Reddick in Durham om een gemeentevergadering te organiseren om lokale educatie en burgerrechten te bespreken. Hij is zich volledig bewust van de racisme in het dorp en, als een manier om beide kanten aan elkaar te koppelen, benoemt hij Atwater en Ellis als covoorzitters van zijn commissie.

De voorstelling is een combinatie tussen publieke scenes toespraken, openbare gesprekken en debatten – en privé conversaties. Tussen de scenes worden beelden geprojecteerd van locaties in het dorp en voice-over woorden van Jess Helms (conservatieve politicus uit North Carolina).

Kelli McLoud-Schingen, artistiek directeur van de World Stage Theatre company, is een getraind acteur en directeur. Kelli heeft meer dat 25 jaar theaterervaring. Zij heeft gestudeerd op de Universiteit van Aurora, de Universiteit van Roosevelt in Chicago, Illinois en de Oxford School of Drama in Oxford. Zij heeft gewerkt als amateuristische én professionele acteur in Chicago, Minneapolis, Housten en nu in Tulsa. Kelli´s professionele credits omvatten ook commerciële televisie, voice-over en radio. Momenteel is zij co-docent drama voor kinderen.

Credits:
Regie: Kelli Mcloud – Schingen
Spel: Cornelius Johnson, Dionne Lambert, Paula Scheider, Zero Stieirt


English:

Kelli McLoud-Schingen, Artistic Director of World Stage Theatre company, is a trained actor and director. Kelli has over 25 years of theater experience. She was educated at Aurora University and Roosevelt University in Chicago, IL and the Oxford School of Drama in Oxford England. She has worked as an amateur and professional actor in Chicago, Minneapolis, Houston and now, Tulsa. Kellis professional credits also include commercial television, voiceover, and radio. Currently, she is co-teaching drama to children between the ages of 9 and 14 at a local school in Tulsa as an outreach and access initiative for the World Stage Company. My resume that details my recent performance work is attached. (let me know if you need more)

This is an excerpt of an online review of the play. The Best of Enemies, a new play by Mark St. Germain (Freuds Last Session), is inspired by The Best of Enemies, Race and Redemption in the New South, a work of non-fiction by Osha Gray Davidson. The book details events in Durham, North Carolina in the 1970s and focuses on Ann Atwater, an African-American, and C.P. Ellis, a man who fought for maintaining White supremacy. Brought together by Bill Reddick, a fledgling social activist who was also an African-American, they forged a relationship that would suggest a movie-of-the-week formula if it werent based on historical fact.

Both Atwater and Ellis live in poverty. She is a single mother of two and he is a married father with a severely disabled son. She was a housekeeper before she quit her job and he ran a gas station his other occupation was as the Grand Cyclops of his local chapter of the KKK, a job he took on with zeal and great public display. As the play opens, Reddick arrives in Durham to organize a townhall meeting to address local education and civil rights. He is entirely aware of the racial strife in the town and, as a way of forcing the sides together, he appoints Atwater and Ellis co-chairs of his committee.

The play is split between public scenes speeches, public addresses and debate and private conversations. The latter include the three characters already named plus Ellis wife, Mary. The transitions between scenes are handled with projected images of locations in the town and voice-over announcements, the most potent of which are taken from the words of Jess Helms (conservative politician from North Carolina).

"St. Germain certainly knows how to get characters talking to each other. His ear is sharp and his characters are delineated through behaviour and language. He can also find humour in truth and can convey truth through humour without softening his purpose.

Credits:
Regie: Kelli Mcloud – Schingen
Spel: Cornelius Johnson, Dionne Lambert, Paula Scheider, Zero Stieirt