Algemene voorwaarden

Naam onderneming Stichting Rietveld Theater Delft (verder Rietveld Theater) Adres Rietveld 49, 2611 LH, Delft  E-mailadres info@rietveldtheater.nl KvK-nummer 27293313 BTW-identificatienummer NL817191215B01

1.   Algemeen

1.1   De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen:

–   Bezoeker/Klant: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Rietveld Theater sluit ter zake van het bijwonen van een door Rietveld Theater danwel door een derde in het gebouw van Rietveld Theater te organiseren Evenement.

–   Entreegeld: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ticket- en/of servicekosten).

–   Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij (een) voorstelling(en) van artistieke/culturele aard wordt opgevoerd of enige andere al dan niet culturele/artistiek voorstelling / activiteit welke binnen het Gebouw plaatsvindt.

–   Gebouw: de plaats waar het Evenement wordt gehouden zijnde Rietveld Theater.

–   Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en of organisatie van het Evenement in het Gebouw.

–   Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, welke door bemiddeling via hetzij Het Veur Theater, hetzij via een door Het Veur Theater in te schakelen kaartverkooporganisatie tot stand komt.

–   Waardecheques: de Rietveld Theater cadeaubon, welke kunnen worden ingewisseld voor een (deel van een) toegangsbewijs onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en onder de voorwaarden welke van toepassing zijn op de betreffende waardecheques.

1.2   Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Rietveld Theater.

1.3   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Rietveld Theater en een bezoeker van het Rietveld Theater. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze Algemene voorwaarden voor een ieder die enig Evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Rietveld Theater heeft gesloten.

1.4   Rietveld Theater zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Rietveld Theater zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Rietveld Theater zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Rietveld Theater spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Rietveld Theater verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan ter zake te allen tijde contact opnemen met Rietveld Theater via info@rietveldtheater.nl

2.1 – 2.6  Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.1   Alle door Rietveld Theater, danwel (al dan niet namens Rietveld Theater) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Rietveld Theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Rietveld Theater en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, danwel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2   Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Rietveld Theater te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement.

2.3   De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Rietveld Theater heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Rietveld Theater om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen toegangsbewijs kan geen restitutie plaats vinden.

2.4   Indien en voor zover de Bezoeker om niet aan Rietveld Theater toe te rekenen redenen en om andere redenen dan omschreven in artikel 2.3, verhinderd is de voorstelling waarvoor toegangsbewijzen zijn aangeschaft bij te wonen, biedt Rietveld Theater de Bezoeker de mogelijkheid om tot uiterlijk 1 week voor de voorstellingsdatum, de toegangsbewijzen te retourneren voor restititutie (excl. eventuele servicekosten).

2.6   Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Rietveld Theater mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. Rietveld Theater is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Rietveld Theater, danwel een door Rietveld Theater ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt toegangsbewijs.

2.7 – 2.13   Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.7   Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Rietveld Theater verstrekt document of een door of vanwege Rietveld Theater verstrekte bar- of QR-code. Deze code is een unieke code.

2.8   Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.9   Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden aan de Klant, rust  op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.10   Het toegangsbewijs dat bestaat uit een bar- of QR-code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Klant verstrekt. Indien de Klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie en op een veilige wijze kan worden verzonden. Rietveld Theater kan noch de vertrouwelijkheid van het verzonden toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.11   Indien de Klant met betrekking tot toegangsbewijzen speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen of begeleiding door SOHO honden kan dit na het bestellen van de kaarten op de gebruikelijke manier, door contact op te nemen met Rietveld Theater via kassa@rietveldtheater.nl De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid.

2.12   Bij het plaatsen van een bestelling brengt Rietveld Theater c.q. de door Rietveld Theater ingeschakelde kaartverkooporganisatie naast de Entreegelden ook ticketkosten in rekening welke per kaart in rekening worden gebracht.

2. 13 Mocht u te laat in het theater arriveren, dan wordt een geschikt moment afgewacht om de zaal te betreden, wanneer het de artiest(en) en het publiek zo min mogelijk stoort. In sommige gevallen kan dit pas na de pauze zijn. Wanneer de voorstelling geen pauze heeft, kan dat betekenen dat u de zaal in het geheel niet mag betreden. In dit geval geldt geen recht op restitutie.

3.   Betaalwijzen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   De navolgende betaalwijzen met betrekking tot de Overeenkomst zijn mogelijk:

a.   In geval het toegangsbewijs door de Klant wordt gekocht aan de kassa van Rietveld Theater; contante betaling, betaling via pin of indien en voor zover Rietveld Theater dit toestaat voor het betreffende Evenement: betaling via gebruik van Waardecheques;

b.   In geval van bestelling via de website van Rietveld Theater en/of de door Rietveld Theater ingeschakelde kaartverkooporganisatie: betaling via iDEAL

c.   In geval de termijn tussen het moment van reserveren van het toegangsbewijs en de voorstellingsdatum voorafgaande betaling niet meer toelaat: betaling aan de kassa van Rietveld Theater via alle in sub a. van dit artikel genoemde betaalwijzen.

3.2   De Overeenkomst komt definitief tot stand:

a.   In geval van betaling middels iDEAL, bankoverschrijving en pin:

–   Indien en zodra de Rietveld Theater c.q. de door Rietveld Theater ingeschakelde kaartverkooporganisatie (autorisatie van) de betaling door de Klant heeft ontvangen;
–   Is de Overeenkomst via de website van Rietveld Theater tot stand gekomen dan wordt de (totstandkoming van de) Overeenkomst via e-mail aan de Klant bevestigd;
–   Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Klant verkregen wordt dan ontvangt de Klant via e-mail bericht van het niet slagen van de betalingstransactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

b.   In geval van betaling aan de kassa van Rietveld Theater:

–   Indien en zodra de betalingstransactie via een van de in artikel 3.1 sub a. genoemde betalingswijzen volledig is afgerond en het toegangsbewijs aan de Klant is overhandigd;

c.   In geval van betaling middels het inwisselen van Waardecheques:

–   Indien en zodra de Waardecheques en eventuele bijbetaling zijn ontvangen op de wijze als omschreven in artikel 3.2 sub a;
–   In geval tijdens de inwisseling van de Waardecheque blijkt dat de waarde de Waardecheque de waarde van de toegangsbewijzen wordt er geen geld gerestitueerd.

3.3.   Door de Klant geplaatste bestellingen zijn onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van voorlopige bestellingen of tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

3.4   Rietveld Theater c.q. de door Rietveld Theater ingeschakelde kaartverkooporganisatie spant zich in binnen 7 dagen na ontvangst van de volledige betaling de toegangsbewijzen aan de Klant te verzenden. Indien en voor zover de Klant de toegangsbewijzen niet binnen 7 dagen heeft ontvangen wordt geadviseerd ter zake contact op te nemen met Rietveld Theater c.q. de door Rietveld Theater ingeschakelde kaartverkooporganisatie.

4.0   Waardecheques

4.1   Indien de Klant met betrekking tot zijn bestelling voor toegangsbewijzen wenst te betalen met een Waardecheque dan kan de bestelling zowel via internet plaatsvinden als aan de kassa van Rietveld Theater.

4.2   Rietveld Theater c.q. de door Rietveld Theater ingeschakelde kaartverkooporganisatie accepteert de Waardecheque uitsluitend indien deze gekoppeld is aan het digitale account van de Klant.

4.3.   De Klant is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de verzending en ontvangst van de Waardecheques. Rietveld Theater c.q. de door Rietveld Theater ingeschakelde kaartverkooporganisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake het zoekraken van bedoelde Waardecheques.

5.1 – 5.3  Verblijf in het gebouw

5.1   Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van Rietveld Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van Rietveld Theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken

5.2   Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a.   aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b.   (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;

c.   etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;

d.   naar het oordeel van een functionaris van Rietveld Theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e.   Drugs in het Gebouw mee te nemen en/of te gebruiken;

5.3   In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks vereist, kan de bedrijfsleiding van Rietveld Theater inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.4   Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Rietveld Theater, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur – waaronder uitdrukkelijk (mobiele) communicatieapparatuur met deze functies wordt begrepen-  in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Rietveld Theater te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de zaal van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van Rietveld Theater zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bedoelde functionarissen zijn tevens bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.5   Rietveld Theater behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van genoemde Evenementen.

5.6   Binnen het Gebouw gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De beheerder van het Gebouw c.q. als zodanig kenbare functionarissen van Rietveld Theater zijn  bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

6.   Aansprakelijkheid van het Theater

6.1   Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

6.2   Rietveld Theater is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Rietveld Theater en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Rietveld Theater verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Rietveld Theater wordt ondermeer uitgesloten voor:

a.   schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door Rietveld Theater ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

b.   schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Rietveld Theater gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c.   (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Rietveld Theater en de Bezoeker betrekking heeft;

d.   schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

e.   Alle overige indirecte schade

6.3   Rietveld Theater is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Rietveld Theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Rietveld Theater onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, pandemie, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van Rietveld Theater c.q. in het Gebouw, falen van en schade aan (technische) apparatuur in het Gebouw c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden,weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

7.   Reclame/ klachten

7.1   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Rietveld Theater en de Bezoeker dient het bestuur van Rietveld Theater via bestuur@rietveldtheater.nl binnen veertien dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Rietveld Theater niet in behandeling genomen.

7.2   Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Rietveld Theater te vermijden c.q. niet aan Rietveld Theater toe te rekenen, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot (schade)vergoeding aan de zijde van Rietveld Theater:

a.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredende, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Rietveld Theater en de Bezoeker betrekking heeft;

c.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Rietveld Theater het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;

d.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

e.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;

f.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

g.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;

h.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

i.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

j.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van Rietveld Theater die voorziening al dan niet aan te bieden;

k.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

l.   klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

8.   Annulering of wijziging van een Evenement

8.1   Indien en voor zover Rietveld Theater en/of de Organisator om welke reden dan ook genoodzaakt is (een) voorstelling(en) van het Evenement te annuleren heeft de Klant aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Restitutie van Entreegelden kan hetzij plaatsvinden via Rietveld Theater, hetzij via de organisatie via welke de Klant toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht. De Klant zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd. Eventuele extra kosten zoals – doch niet uitsluitend – ticketkosten, reserveringsverzekering of kosten in verband reeds geboekt vervoer komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door Rietveld Theater in aanmerking.

8.2   Indien en voor zover Rietveld Theater en/of de Organisator van het Evenement om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te wijzigen zal de Klant de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data. Indien voor zover de Klant aangeeft hier geen gebruik van te willen maken heeft de Klant aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Het bepaalde in artikel 8.1 is dan onverkort van toepassing.

8.3 Indien en voor zover Rietveld Theater en/of de Organisator van het Evenement om welke reden dan ook genoodzaakt is de huurdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te wijzigen zal de Klant de gelegenheid worden geboden de voorstelling(en) van het Evenement in overleg te verplaatsen naar een nieuwe datum of de huurprijs te restitueren.

8.4 Indien de Klant genoodzaakt is de huurdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te annuleren, heeft de Klant de gelegenheid om de voorstelling(en) van het Evenement in overleg met Rietveld Theater te verplaatsen naar een nieuwe datum of, indien de huurdatum uiterlijk een maand vooraf wordt geannuleerd, de huurprijs te restitueren.

9.   Persoonsgegevens

9.1   Gegevens met betrekking tot de Klant , waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, mailadres, telefoonnummer, eventueel het adres en woonplaats van de Klant, die door Rietveld Theater en/of een door Rietveld Theater ingeschakeld (voor)verkoopadres worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Rietveld Theater is de houder van deze registratie. Rietveld Theater verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen door Rietveld Theater in een automatisch systeem worden verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is. Hieronder valt alleen directmarketing. Door het aangaan van een Overeenkomst geeft de Klant toestemming aan Rietveld Theater om de persoonsgegevens te (doen) verwerken als bepaald in dit artikel. De Klant heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor commerciële en (direct) marketing doeleinden. Op het eerste (schriftelijke) verzoek van de Klant zal Rietveld Theater deze wijze van verwerking direct beëindigen. Meer informatie is hier te vinden: Hoe gaan wij om met jouw privacy (rietveldtheater.nl).

10.   Intellectuele eigendomsrechten

10.1   Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van Rietveld Theater dan wel het Evenement berusten bij Rietveld Theater dan wel de Organisator van het Evenement. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Rietveld Theater en/of de Organisator van het Evenement.

11.     Overige voorwaarden / regelingen

11.1     Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator en de algemene voorwaarden van de organisaties via welke de Klant toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht.

12.   Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

12.1   Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en Rietveld Theater is Nederlands recht van toepassing.

12.2   Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Rietveld Theater voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.